Seglingsföreskrifter (ej uppdaterade 2019)

Seglingsföreskrifter Ornö Runt 2018-05-19

Arrangör
Tyresö Båtklubb (TYBK)

Sekretariat
På udden vid Kolnäsvikens inlopp. Där finns också den officiella anslagstavlan. Öppet: Fredag 19-21, lördag 7:309:30 och under protesttiden. VHF-kanal 72 används även för information till deltagarna. Meddelande kan lämnas på tel. 0705422355 (John Öhman).

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Henrik Andwinge
Seglingsledare: Anders Sederholm
Protestkommitté: Owe Lundblad, Torbjörn Dahl, Henrik Andwinge
Kappseglingskommitté: Henrik Andwinge, Peter Nilsson, Patrik Rosquist, Hans Sjödin, Anders Sederholm, Henrik Berglund, , Torbjörn Dahl, Lars Blomgren, Johanna Dahlén, Carl-Olof Lindqvist och John Öhman

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se).
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

Tävlingen är öppen för följande klasser:

 • SRS Kölbåtar och Flerskrov

 • I SRS delas priser ut till varje klass samt en sammanräknad total kölbåt respektive flerskrov. 

En båt med högst två personers besättning (def. besättning se RSR C .5.1.) får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) utöver dessa två personer i besättningen får en media crew eller passagerare finnas ombord men denna får inte deltaga i handhavandet av båten.
En båt med SRS/SRSv-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel (Cruisingklass).

Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev kunna uppvisas innan kappseglingen dock senast 2017-05-08 genom att SRS mätbrevsnummer anges via mejl orno.runt@tyresobat.se.

Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

Alla båtar ska föra arrangörens startnummerlapp i fören på skrovets styrbordssida samt Liros Cup dekal i fören på både styrbord- och babordsidan av båten.

En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S1.1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

Villkor för att delta
Skepparen ska vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet. Båt ska vara ansvarsförsäkrad.

Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 4 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Registrering
Uthämtat startkuvert är likställt med registrering.

Skepparmöte
Kl 08:30 på udden vid Kolnäsvikens inlopp – N59°05,0 / O18°23,3.

Uppskjuten start
Enligt 27.3. Flagga AP sätts, två skott skjuts, AP halas, ett skott skjuts en minut innan varningssignal skjuts.

Startprocedur
Enligt KSR regel 26. Varningssignal för första start kl. 10:25.
Varning: Klassflagga upp, signal 5 min.
Förberedelse: Flagga P upp, signal 4 min.
En-minut: Flagga P ned, lång signal 1 min.
Start: Klassflagga ned, signal 0

Enskild återkallelse
Enligt 29.1. Flagga X sätts med ett tut.

Allmän återkallelse
Enligt 29.2. Flagga Första Likhetstecken sätts, två skott skjuts.
Avvikelser: Första likhetstecken tas ned efter 2 minuter utan ljudsignal.
Återkallad klass startar om efter sista ordinarie klass.

Bana
Startlinje mellan bojar utanför Kolnäsviken. Därefter gul boj N och O Lilla Lökholmen, S kobben 100 meter söder om Enskär, S Kullbäling, V Björkö, V och N Strömmingsholmen. Mållinje mellan bojar utanför Kolnäsviken. Banlängd: 23 NM. Banskiss finns på anslagstavlan vid sekretariatet.

Avkortad bana
Banan kan avkortas (meddelas på VHF kanal 72). Målgång blir då mellan bojar vid Lindholmsgrundet eller Enskär (ost Kullbäling).

Tidsbegränsning
Vid målgång efter 17:00 rapporterar man själv sin målgångstid till 076-7717506. Maxtid kan anges till 17:00 eller senare (meddelas på VHF kanal 72).

Målgång
Startnummer
STYRBORDS sida fören. Storseglet ska ha båtens segelnummer. Notera egen målgångstid, båt före och efter. Lämna in uppgifterna via nätet http://ornorunt.se/malgang/.

Protester
Skall lämnas senast 1 timme efter målgång dock senast kl 17 till sekretariatet. Kallelser till protestförhandling anslås på anslagstavlan vid sekretariatet. Protest som lämnats in sent på grund av sen målgång, behandlas vid ett senare tillfälle.

Resultat
Skott skjuts och TBK:s klubbvimpel hissas i en segelbåtsmast när resultatlistorna satts upp vid sekretariatet. Finns också på http://ornorunt.se. Ansvarig: Henrik Berglund 076-7717506 (frågor om placering undanbedes).

Säkerhetsföreskrifter Ornö Runt

Säkerhetsgenomgång sker i samband med skepparmötet.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

 • KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara:
  En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.

 • KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning:
  En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat. Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande förhållanden.

 • KSR 4 Besluta att kappsegla:
  En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.


Säkerhetsinstruktioner

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.

 • Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge hjälp.

 • Vid NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA
  LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående: VHF kanal 16 eller Ring 112
  Informera sedan Säkerhetschefen eller någon annan i tävlingsledningen.

 • Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp och ingrip om bistånd begärs.

 • En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.

 • Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.

 • När hjälp påkallas, närma dig den nödställde från lovart. Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.
  Viktigt: Om
  person i vattnet hamnar i närheten av propellern – stäng av motorn omedelbart.


Sjukvård
Akutmottagningen på sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation. Enklare sjukvårdsutrustning skall finnas ombord på varje deltagande båt.


Kontaktuppgifter

Namn

Funktion

Telefon

Radioanrop VHF

Sjöräddningen

NÖD

112

Sweden Rescue, kanal 16

Peter Nilsson

Säkerhetschef

073-317 3887

Ornö Runt, kanal 72

John Öhman

Sekreteriat

070542 2355

Ornö Runt, kanal 72

Henrik Andwinge

Tävlingsledare

070-558 8000

Ornö Runt, kanal 72

Anders Sederholm

Seglingsledare

072-509 8420

Ornö Runt, kanal 72