Seglingsföreskrifter Ornö Runt 2021

Arrangör

Tyresö Båtklubb (TyBK)

Sekretariat

2021 finns inget sekretariat men vi har den officiella anslagstavlan på hemsidan.  VHF-kanal 72 används även för information till deltagarna under tävlingsdagen. Meddelande kan lämnas på tel. 070-5422355 (John Öhman).

Tävlingsledning       

Tävlingsledare: Peter Nilsson
Protestkommitté: Owe Lundbladh, Torbjörn Dahl
Kappseglingskommitté: Peter Nilsson, Patrik Rosquist, Henrik Berglund, Torbjörn Dahl, Johanna Dahlén, Carl-Olof Lindqvist, John Öhman och Thomas Dättermark och Tomas Eriksson.

Regler

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna. (http://www.svensksegling.se).
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

Tävlingen är öppen för följande klasser: SRS Kölbåtar och Flerskrov.

 • I SRS delas pris ut till sammanräknad totalvinnare kölbåt samt plaketter till Shorthand DM 1:a, 2:a och 3:a.
 • En båt med högst två personers besättning (def. besättning se RSR C.5.1.) får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs) utöver dessa två personer i besättningen får en media crew eller passagerare finnas ombord men denna får inte deltaga i handhavandet av båten.
 • En båt med SRS/SRSv-tal för kappsegling utan undanvindssegel (spinnaker/gennaker) får anmälas utan sådana segel (Cruisingklass).
 • Respektive klassförbunds regler gäller (http://www.svensksegling.se).
  SRS-regler gäller (http://www.svensksegling.se). Om båten avviker från klassregler/båtdata, ska SRS-mätbrev kunna uppvisas innan kappseglingen dock senast 2021-08-20 genom att SRS mätbrevsnummer anges via mejl orno.runt@tyresobat.se.
 • Alla båtar skall, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
 • En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40.1 och KSR Appendix S1.1. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
 • Autopilot, är tillåten för båtar i Shorthandklasserna eller om autopiloten finns medtagen som undantag/avvikelse till KSR 52 i SRS-mätbrevet. Det förutsätts dock att de Internationella Sjövägsreglerna, kapitel B – Styrnings – och
  seglingsregler efterlevs Regel 5 – Utkik föreskrives.

Villkor för att deltaga    

 • Skepparen skall vara medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.
 • Varje besättning skall göra en medicinsk egenkontroll på tävlingsdagen enligt detta dokument från Svenska Seglarförbundet för att säkerställa att smittspridning minimeras i samband med kappseglingen.
 • Båt skall vara ansvarsförsäkrad.
 • Tävlande deltar helt på egen risk, se KSR 3 ”Besluta att kappsegla”. Tyresö Båtklubb accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

Registrering             

Ingen registrering utan anmälan anses vara registrering detta pandemi år.

Skepparmöte            

Inget skepparmöte. Kommunikation enligt ovan via officiella anslagstavlan.

Starttider

Varningssignal för första start kl. 10:25

Uppskjuten start

Enligt 27.3. Flagga AP sätts, följt av två tut, AP halas, ett tut en minut innan varningssignal för start signaleras med tut.

Startprocedur

Enligt regel 26. Varningssignal för första start kl. 10:25.

Varning                                            Klassflagga, tutsignal                                                    5 min.
Förberedelse                                 Flagga P, tutsignal                                                          4 min.
En-minut                                         Flagga P ned, lång tutsignal                                      1 min.
Start                                                  Klassflagga ned, tutsignal                                               0

Enskild återkallelse

Enligt 29.1. Flagga X sätts med ett tut.

Allmän återkallelse  

Enligt 29.2. Flagga Första Likhetstecken sätts, två tut.
Avvikelser: Första likhetstecken tas ned efter 2 minuter utan ljudsignal.  Återkallad klass startar om efter sista ordinarie klass.

Bana

Startlinje mellan bojar utanför Kolnäsviken. Därefter stor gul boj N och O Lilla Lökholmen, S kobben 100 meter söder om Enskär, S Kullbäling,  V Björkö, V och N Strömmingsholmen. Mållinje mellan bojar utanför Kolnäsviken. Banlängd: 23 NM. Banskiss

Avkortad bana

Banan kan avkortas (meddelas på VHF kanal 72). Målgång blir då mellan bojar vid Lindholmsgrundet eller Enskär (ost Kullbäling).

Tidsbegränsning

Vid målgång efter 17:00 rapporterar man själv sin målgångstid till via hemsidan http://ornorunt.se/malgang/. Maxtid är satt till 17:00 för att komma med i resultatet samma dag, men alla som sänder in en målgångstid under tävlingsdagen kommer få ett resultat uträknat i den slutgiltiga resultatlistan som presenteras på hemsidan följande vecka.

Målgång                   

Storseglet och överlappande försegel ska ha båtens segelnummer. Notera egen målgångstid, båt före och efter. Lämna in uppgifterna elektroniskt via hemsidan http://ornorunt.se/malgang/.

Protester

Digital Protestprocess

 1. Protester måste mejlas till följande adress orno.runt@tyresobat.se
 2. Om möjligt använd följande protestblankett
 3. Går inte protestblanketten att använda skriv så mkt som möjlight i mejlet
 4. Gör om möjligt en skiss över protestsituationen och ta ett foto och lägg med som en bilaga
 5. Notifiera via Whats App gruppen Ornö Runt att ni lämnat in en protest
 6. Protestkommittén tar vid för hantering
 7. Var tillgänglig på telefon

Skall lämnas senast 1 timme efter målgång dock senast kl 17 via ovanstående process. Protest som lämnats in sent på grund av sen målgång, behandlas vid ett senare tillfälle.

Resultat

Publiceras under kvällen på http://ornorunt.se och via Ornö Runts facebookgrupp.

Säkerhetsföreskrifter Ornö Runt

Allmänt om säkerhet vid kappsegling

 • KSR 1.1 Hjälpa dem som är i fara:
  En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara.
 • KSR 1.2 Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning:
  En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver något annat. Varje tävlande ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande förhållanden.
 • KSR 3 Besluta att kappsegla:
  En båt ansvarar själv för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappsegla.
 • Båt som hjälper annan båt i en nödsituation kommer att kunna gottgöras för detta i resultatuträkningen.

Säkerhetsinstruktioner

 • Undsätt alltid människor först och därefter utrustning och båtar.
 • Närmaste medtävlare ska omedelbart gå fram till en kapsejsad/havererad båt och ge hjälp.
 • Vid NÖDSITUATION eller ALLVARLIG OLYCKA
  LARMA SJÖRÄDDNINGEN omgående: VHF kanal 16 eller Ring 112
  Informera sedan Säkerhetschefen eller någon annan i tävlingsledningen.
 • Om situationen bedöms vara under kontroll, fråga ändå om båtens besättning önskar hjälp och ingrip om bistånd begärs.
 • En person i vattnet ska som regel anses vara i fara. Det är en skyldighet för varje deltagare och funktionär att vid behov undsätta en person i fara.
 • Att plocka upp en person i fara ur vattnet och återbörda denna till sin båt ska normalt inte betraktas som hjälp från utomstående ur kappseglingsreglernas bemärkelse. Det är därför tillåtet för en person som tagits upp ur vattnet att fortsätta kappsegla.
 • När hjälp påkallas, närma dig den nödställde från lovart. Närma dig med stäven så att propellern inte utgör ett riskmoment.
  Viktigt: Om person i vattnet hamnar i närheten av propellern – stäng av motorn

Sjukvård

Akutmottagningen på sjukhus kan nås via telefon, se under respektive platsinformation.
Enklare sjukvårdsutrustning skall finnas ombord på varje deltagande båt.


Kontaktuppgifter

 

Namn Funktion Telefon Radioanrop VHF
Sjöräddningen NÖD 112 Sweden Rescue, kanal 16
Peter Nilsson Säkerhetschef
och tävlingsledare
073-317 38 87 Ornö Runt, kanal 72
John Öhman Sekretariat 070-542 23 55 Ornö Runt, kanal 72